رهبری-شهرداری آبادان
منطقه یک

منطقه یک

مدیر 
خرم ملایی سفید دشتی

-معاون اداری مالی شهرداری آبادان

-موسس و مدیرعامل سازمان فاوا

-مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری

 -معاون خدمات شهری و امور اجرایی شهرداری

 -معاون برنامه ریزی و توسعه