رهبری-شهرداری آبادان
منطقه یک

منطقه یک

محمد حسن حیاتی
مهندس معماری
معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری
مسئول واحد طراحی