رهبری-شهرداری آبادان
منطقه یک

منطقه یک

خرم ملایی سفید دشتی

معاون اداری مالی شهرداری آبادان

موسس و مدیرعامل سازمان فاوا

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری

معاون خدمات شهری و امور اجرایی شهرداری

معاون برنامه ریزی و توسعه