سخنان مقام معظم رهبری
منطقه سه

منطقه سه

 

آقای امیر حکیمی

مدیریت منطقه سه شهرداری آبادان