سخنان مقام معظم رهبری
منطقه سه

منطقه سه

مدیریت منطقه سه شهرداری آبادان

جناب آقای محسن یاسائیان