رهبری-شهرداری آبادان
منطقه سه

منطقه سه

حمید وشاخی 

مسئول ارزش افزوده  شهرداری پردیس تهران( درآمد ۹ منطقه صنعتی و ......)

مسئول ارزش افزوده شهرداری مرکزی آبادان

مسئول رسیدگی به شکایات مردمی

معاونت مالی اداری سازمان آرامستانهای شهرداری آبادان

سرپرست اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری آبادان

مشاور حمل و نقل و ترافیک بخش جنوب تهران بزرگ(بخش فشافویه)

معاونت مالی و اداری،پشتیبانی سازمان همیاری شهرداریها استانداری البرز

شهردار اروندکنار

تحصیلات:

کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری.

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری(گرایش آمایش شهری)

مدرس دانشگاه