رهبری-شهرداری آبادان
منطقه دو

منطقه دو

حسین مجدم

معاون اداری مالی سازمان آرامستان

معاون اداری مالی منطقه سه شهرداری 

سرپرست  منطقه سه شهرداری 

معاون اداری مالی منطقه دو شهرداری