سخنان مقام معظم رهبری
منطقه دو

منطقه دو

مدیریت منطقه دو شهرداری آبادان

جناب آقای سلمان برقول