رهبری-شهرداری آبادان
معاونت شهرسازی و معماری

معاونت شهرسازی و معماری

معاون شهرسازی و معماری
مهندس امید طاهازاده