رهبری-شهرداری آبادان
معاونت شهرسازی و معماری

معاونت شهرسازی و معماری

مهندس امید طاها زاده

لیسانس مهندسی عمران

فوق لیسانس سازه های هیدروکسی

مدیرعامل سازمان عمران 84-86

شهردار منطقه یک 89-90

شهردار منطقه دو 99

شهردار منطقه سه 95

معاونت فنی و عمرانی 95-97

معاونت شهرسازی و معماری 96-97

 

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود