سخنان مقام معظم رهبری
معاونت شهرسازی و معماری

معاونت شهرسازی و معماری

 
 

آقای فرهاد محمدیان

معاونت شهرسازی و معماری