رهبری-شهرداری آبادان
معاونت سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی

معاونت سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر: امیر اسماعیلی