رهبری-شهرداری آبادان
معاونت سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی

معاونت سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی

معاونت امور سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی شهرداری  
آقای امیر اسماعیلی