رهبری-شهرداری آبادان
معاونت سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی

معاونت سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی

مدیر: مهندس علیرضا خزایی

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود