سخنان مقام معظم رهبری
معاونت سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی

معاونت سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی

 

آقای سید محمد حسین سیادت

معاونت سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی