سخنان مقام معظم رهبری
معاونت خدمات شهری

معاونت خدمات شهری

 

آقای محمدرضا یوسفی

معاونت خدمات شهری