سخنان مقام معظم رهبری
معاونت خدمات شهری

معاونت خدمات شهری

معاونت خدمات شهری

جناب آقای خرّم مولایی