سخنان مقام معظم رهبری
معاونت برنامه ریزی و توسعه

معاونت برنامه ریزی و توسعه

 
 
 

آقای یوسف دریس

معاونت برنامه ریزی و توسعه