سخنان مقام معظم رهبری
معاونت برنامه ریزی و توسعه

معاونت برنامه ریزی و توسعه

معاونت برنامه ریزی و توسعه
سرکار خانم منا آل علی