رهبری-شهرداری آبادان
معاونت برنامه ریزی و توسعه

معاونت برنامه ریزی و توسعه

 

منا آل علی

مسئول مالی مرکز آموزش مدیریت دولتی آبادان

کارشناس مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری خوزستان

رئیس طرح های عمرانی فرمانداری خرمشهر

مسئول مالی شهرداری خرمشهر

معاون اداری، مالی شهرداری خرمشهر

معاون اداری، مالی شهرداری آبادان

معاون طرح و برنامه ریزی شهرداری آبادان

 

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود