سخنان مقام معظم رهبری
معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری

معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری

معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری
جناب آقای مهندس محمد حسن حیاتی
رزومه:
  • مهندس معماری
  • مسئول واحد طراحی