رهبری-شهرداری آبادان
معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری

معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری

مهندس محمد حسن حیاتی
معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری شهردار آبادان
مهندس معماری
مسئول واحد طراحی