رهبری-شهرداری آبادان
معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری

معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری

محمد حسن حیاتی
مهندس معماری
مسئول واحد طراحی

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود