سخنان مقام معظم رهبری
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

 

دکتر احمد امیری

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی