سخنان مقام معظم رهبری
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

 

مهندس جواد نوروزی

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی