سخنان مقام معظم رهبری
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

مهندس جواد نوروزی