سخنان مقام معظم رهبری
معاونت اداری مالی

معاونت اداری مالی

معاونت اداری مالی
جناب آقای یوسف دریس