رهبری-شهرداری آبادان
معاونت اداری مالی

معاونت اداری مالی

معاون اداری و مالی
یوسف دریس