رهبری-شهرداری آبادان
معاونت اداری مالی

معاونت اداری مالی

معاونت اداری و مالی: یوسف دریس