رهبری-شهرداری آبادان
مدیر فنی و شهرسازی

مدیر فنی و شهرسازی

خانم زهرا جوهری

لیسانس مهندسی شهرسازی

فوق لیسانس برنامه ریزی شهری

دانشجوی دکترای شهرسازی

رزومه