سخنان مقام معظم رهبری
سازمان پایانه های مسافربری

سازمان پایانه های مسافربری

مسعود سلمان زاده دریس

مدیریت سازمان پایانه های مسافربری