سخنان مقام معظم رهبری
سازمان پایانه های مسافربری

سازمان پایانه های مسافربری

مدیریت سازمان پایانه های مسافربری

جناب آقای احمد قاسمی