سخنان مقام معظم رهبری
سازمان تاکسیرانی

سازمان تاکسیرانی

 

جواد نوروزی

مدیر سازمان تاکسیرانی