سخنان مقام معظم رهبری
سازمان تاکسیرانی

سازمان تاکسیرانی

طارق طبیشی

مدیر سازمان تاکسیرانی