سخنان مقام معظم رهبری
سازمان آتش نشانی

سازمان آتش نشانی

مدیریت سازمان آتش نشانی

جناب آقای مجید فرهانی پور

رزومه کاری :

  • در سال 68 به عنوان آتش نشان
  • در سال 1370 به عنوان فرمانده شیفت ایستگاه شماره 2
  • در سال 1388 به عنوان کارشناس پیشگیری در واحد پیشگیری
  • در سال 1389 به عنوان رئیس ایستگاه آتش نشانی
  • در تاریخ 92/6/26 به عنوان مدیر عامل سازمان آتش نشانی تا کنون

فایلهای پیوست