رهبری-شهرداری آبادان
روابط عمومی و امور بین الملل

روابط عمومی و امور بین الملل

جواد نوروزی

مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهر آبادان

17سال سابقه روزنامه نگاری و فعالیت در حوزه مطبوعات

مدیر هفته نامه پیک اروند

مدیر روابط عمومی نهاد امامت جمعه آبادان

کارشناس امور فرهنگی و امور اجتماعی آبادان

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود