سخنان مقام معظم رهبری
روابط عمومی و امور بین الملل

روابط عمومی و امور بین الملل

مدیر واحد روابط عمومی و امور بین الملل

جناب آقای بهروز مفرشی