سخنان مقام معظم رهبری
حضور کارکنان توانمند و جوان در رده های مدیریتی فراهم شود
27/شهریور/1401
حضور کارکنان توانمند و جوان در رده های مدیریتی فراهم شود

حضور کارکنان توانمند و جوان در رده های مدیریتی فراهم شود

خانم مُنا آل علي سرپرست جديد مالي، اداري شهرداري شد
27/شهریور/1401
خانم مُنا آل علي سرپرست جديد مالي، اداري شهرداري شد

خانم مُنا آل علي سرپرست جديد مالي، اداري شهرداري شد

آسفالت بلوار ساحلي / شهريور ١٤٠١
14/شهریور/1401
آسفالت بلوار ساحلي / شهريور ١٤٠١

آسفالت بلوار ساحلي / شهريور ١٤٠١

بازديد ميداني عضو شورا و مهندس متور از پروژهاي شهرداري
14/شهریور/1401
بازديد ميداني عضو شورا و مهندس متور از پروژهاي شهرداري

بازديد ميداني عضو شورا و مهندس متور از پروژهاي شهرداري

بهسازي مسير ميدان شهيد درياقلي تا جمشيد آباد
14/شهریور/1401
بهسازي مسير ميدان شهيد درياقلي تا جمشيد آباد

بهسازي مسير ميدان شهيد درياقلي تا جمشيد آباد