سخنان مقام معظم رهبری
حضور کارکنان توانمند و جوان در رده های مدیریتی فراهم شود
27/شهریور/1401
حضور کارکنان توانمند و جوان در رده های مدیریتی فراهم شود

حضور کارکنان توانمند و جوان در رده های مدیریتی فراهم شود

خانم مُنا آل علي سرپرست جديد مالي، اداري شهرداري شد
27/شهریور/1401
خانم مُنا آل علي سرپرست جديد مالي، اداري شهرداري شد

خانم مُنا آل علي سرپرست جديد مالي، اداري شهرداري شد

بهسازي حد فاصل ميدان شهيد طاهري تا ميدان سرداران شهيد
21/شهریور/1401
بهسازي حد فاصل ميدان شهيد طاهري تا ميدان سرداران شهيد

بهسازي حد فاصل ميدان شهيد طاهري تا ميدان سرداران شهيد

بازديد ميداني عضو شورا و مهندس متور از پروژهاي شهرداري
14/شهریور/1401
بازديد ميداني عضو شورا و مهندس متور از پروژهاي شهرداري

بازديد ميداني عضو شورا و مهندس متور از پروژهاي شهرداري

بهسازي مسير ميدان شهيد درياقلي تا جمشيد آباد
14/شهریور/1401
بهسازي مسير ميدان شهيد درياقلي تا جمشيد آباد

بهسازي مسير ميدان شهيد درياقلي تا جمشيد آباد