رهبری-شهرداری آبادان

شهر آبادان

بازار ماهی فروشان
21/دی/1399
بازار ماهی فروشان

بازار ماهی فروشان شهر آبادان یکی از مکان های جذاب برای توریستان است. انواع ماهیان و آبزیان خلیج فارس و دریای آزاد جنوب را می توان در این بازار یافت.

تندیس دروازه بهشت
11/دی/1399
همجواری مسجد و کلیسا
11/دی/1399