سخنان مقام معظم رهبری
بهسازی معابر فاز صفریک امیرآباد / بهمن ۱۴۰۱
6/بهمن/1401
بهسازی معابر فاز صفریک امیرآباد / بهمن ۱۴۰۱

بهسازی معابر فاز صفریک امیرآباد / بهمن ۱۴۰۱

جذب اعتبار از بنیاد مستضعفان کشور
6/بهمن/1401
جذب اعتبار از بنیاد مستضعفان کشور

جذب اعتبار از بنیاد مستضعفان کشور

بهسازي ايستگاه هاي پايانه معلم و شهيد سياح طاهري
6/بهمن/1401
بهسازي ايستگاه هاي پايانه معلم و شهيد سياح طاهري

بهسازي ايستگاه هاي پايانه معلم و شهيد سياح طاهري

نشست اعضای ستاد اعتکاف با حضور شهردار
5/بهمن/1401
نشست اعضای ستاد اعتکاف با حضور شهردار

نشست اعضای ستاد اعتکاف

آیین آموزشی تفکیک زباله در دبستان غیرانتفاعی پالایشگاه
5/بهمن/1401
آیین آموزشی تفکیک زباله در دبستان غیرانتفاعی پالایشگاه

آیین آموزشی تفکیک زباله در دبستان غیرانتفاعی پالایشگاه

عملیات زیرسازی در خیابان سعدی جنب متروپل / بهمن 1401
5/بهمن/1401
عملیات زیرسازی در خیابان سعدی جنب متروپل / بهمن 1401

عملیات زیرسازی در خیابان سعدی جنب متروپل / بهمن 1401