رهبری-شهرداری آبادان
ادامه ساحل سازی بهمنشیر
31/فروردین/1400
ادامه ساحل سازی بهمنشیر

ادامه ساحل سازی بهمنشیر

ادامه پروژه ساحل سازی رودخانه بهمنشیر
31/فروردین/1400
ادامه پروژه ساحل سازی رودخانه بهمنشیر

ادامه پروژه ساحل سازی رودخانه بهمنشیر

ادامه عمليات ساحل سازي اروند رود
30/فروردین/1400
ادامه عمليات ساحل سازي اروند رود

ادامه عمليات ساحل سازي اروند رود

اصلاح معابر احمد آباد
30/فروردین/1400
اصلاح معابر احمد آباد

اصلاح معابر احمد آباد

ادامه آسفالت معابر كوي امير آباد
21/فروردین/1400
ادامه آسفالت معابر كوي امير آباد

ادامه آسفالت معابر امير آباد

پويش گل كاغذي
19/فروردین/1400
پويش گل كاغذي

پويش گل كاغذي