رهبری-شهرداری آبادان
منازل بوارد

منازل بوارد

 

این منطقه به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده است. در حقیقت این کلمه مأخوذ از یک کلمه مرکب عربی است. منطقه ای که ناحیه مسکونی «ابوورده» بوده است. ظاهراً آن شخص گل فروش بوده و به (( پدر گل )) ، (( ابوورده )) شهرت داشته . پس از استقرار شرکت ملی نفت ایران در آبادان، شرکت ملی نفت وقت جهت احداث منازل مسکونی پرسنل و نیز تأسیس «تانک فارم» خود اقدام به احداث منطقه یاد شده می نماید و در گذر زمان و به جهت سهولت بیان «ابوورده» به «بوارده» تبدیل می شود.

 

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود