رهبری-شهرداری آبادان
معرفی سازمان پایانه های مسافربری

معرفی سازمان پایانه های مسافربری

مدیرعامل : احمد قاسمی

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت
سابقه کاری:
معاون اداری مالی سازمان عمران
معاون اداری مالی سازمان پایانه های مسافربری

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود