رهبری-شهرداری آبادان
معرفی سازمان پایانه های مسافربری

معرفی سازمان پایانه های مسافربری

سرپرست سازمان پایانه ها : احمد  قاسمی

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت
سابقه کاری:
معاون اداری مالی سازمان عمران
معاون اداری مالی سازمان پایانه های مسافربری