رهبری-شهرداری آبادان
معرفی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

معرفی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

 

مدیرعامل: مهندس مریم علی نژادی

داری مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز

مسئول کمیته برنامه ریزی معاونت فنی و شهرسازی

مسئول کنترل پروژه معاونت عمرانی

مدیر ستاد زیباسازی شهرداری

دارای 18سال سابقه کار در حوزه های معاونت فنی و شهرسازی و زیباسازی

دبیر کارگروه مبلمان شهری 

عضو کارگروه سیما و منظر شهری 

دبیر کمیته زیباسازی شهرداری 

دبیر کارگروه تبلیغات محیطی شهرداری 

ناظر پروژه های حوزه معاونت فنی و عمرانی 

 

سوابق
سرپرست کارگاه و مهندس ناظر شرکت پیمانکاری گلدشت جنوب 
استخدام شهرداری ماهشهر 
مسئول پارکهای شهرداری ماهشهر 
استخدام رسمی شهرداری آبادان سال ۹۲
مسئول بهداشت منطقه ۲
مشاور شهردار منطقه ۲
بازرس فضای سبز 
ناظر بیش از پنجاه پروژه فضای سبز
مدیر کاشت گونه های گیاهی در شهرداری آبادان
پژوهشگر برتر شهر آبادان 
ضابط خاص دادگستری آبادان در شهرداری 
عضو ستاد نوروزی 
عضو کمیسیون ماده ۷
معاون اداری مالی سیما منظر و فضای سبز 
کارمند نمونه سازمان سیما منظر و فضای سبز