رهبری-شهرداری آبادان
معرفی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

معرفی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

مدیریت: مهندس محمد نادرپور

سوابق
سرپرست کارگاه و مهندس ناظر شرکت پیمانکاری گلدشت جنوب 
استخدام شهرداری ماهشهر 
مسئول پارکهای شهرداری ماهشهر 
استخدام رسمی شهرداری آبادان سال ۹۲
مسئول بهداشت منطقه ۲
مشاور شهردار منطقه ۲
بازرس فضای سبز 
ناظر بیش از پنجاه پروژه فضای سبز
مدیر کاشت گونه های گیاهی در شهرداری آبادان
پژوهشگر برتر شهر آبادان 
ضابط خاص دادگستری آبادان در شهرداری 
عضو ستاد نوروزی 
عضو کمیسیون ماده ۷
معاون اداری مالی سیما منظر و فضای سبز 
کارمند نمونه سازمان سیما منظر و فضای سبز


ارسال نظر