رهبری-شهرداری آبادان
معرفی سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی

معرفی سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی

مدیرعامل : مجید فرهانی پور
 

مهندس:HSE 
سابقه کار29 سال درسازمان آتش نشانی
ازتاریخ92/6/26 مدیرعامل سازمان آتش نشانی هستم
 
 

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود