رهبری-شهرداری آبادان
معرفی سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی

معرفی سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی

مدیرعامل : مجید فرهانی پور
 
سابقه کاری

1-      در سال 68 به عنوان آتش نشان

2-      در سال 1370 به عنوان فرمانده شیفت ایستگاه شماره 2

3-      در سال 1388 به عنوان کارشناس پیشگیری در واحد پیشگیری

4-      در سال 1389 به عنوان رئیس ایستگاه آتش نشانی

5-      در تاریخ 92/6/26 به عنوان مدیر عامل سازمان آتش نشانی تا کنون