رهبری-شهرداری آبادان
 سازمان تاکسیرانی

سازمان تاکسیرانی

مدیرعامل

طارق طبیشی

طارق طبیشی
مهندسی شیمی.صنایع پالایش

سابقه کار16سال

استخدام سال84

پست ها
مدیر کشتارگاه دام

مدیریت انظباط و پیشگیری از تخلفات شهری

معاونت مالی اداری سازمان ارامستان

هم اکنون سرپرست سازمان تاکسیرانی

 

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود