رهبری-شهرداری آبادان
معرفی سازمان آرامستان

معرفی سازمان آرامستان

مدیر عامل : کاظم کعبی 
   
تاریخ استخدام 71/2/27             

 

-   مسئول بایگانی از سال 72 لغایت 74

-   مسئول کارگزینی از سال 74 لغایت 76

-   مسئول امور اداری از سال 76 لغایت 79

-   معاونت اداری و مالی از سال 79 لغایت 82

-    مدیرعامل سازمان پارکها از سال 82 لغایت 90

-    مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی از سال 90 لغایت 92

-    مدیرعامل تاکسیرانی سال 92

-   معاونت اداری و مالی آتش نشانی از مورخ 1/10/92 لغایت 97/1/27

-   مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از مورخ 97/1/28 لغایت97/11/16