رهبری-شهرداری آبادان
معاونت خدمات شهری و امور اجرایی

معاونت خدمات شهری و امور اجرایی

 

محمد حسین عبیات