رهبری-شهرداری آبادان
معاونت برنامه ریزی وتوسعه

معاونت برنامه ریزی وتوسعه

معاونت برنامه ریزی و توسعه:منا آل علی