رهبری-شهرداری آبادان
سینما نفت (تاج سابق)

سینما نفت (تاج سابق)

 

این سینما در سال 1324 توسط شرکت نفت و با آجرهای قرمزی که از لندن آورده شد با نام «تاج» ساخته شد. این سینما که در محله بوارده جنوبی قرار دارد به شکل شیر نشسته ساخته شده و فیلم های آن عمدتا خارجی و به زبان اصلی بوده است .

 

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود