رهبری-شهرداری آبادان
سازمان مدیریت پسماندها

سازمان مدیریت پسماندها

مدیر سازمان:رضا خادمی