رهبری-شهرداری آبادان
سازمان مدیریت پسماندها

سازمان مدیریت پسماندها

مدیرعامل : رضا خادمی