رهبری-شهرداری آبادان
رودخانه ها

رودخانه ها

 

آبادان به لحاظ موقعیت، دارای آب و هوایی گرم و مرطوب (شرجی) بوده و به صورت جزیره ای در میان رودخانه های بهمنشیر، اروند رود و خلیج فارس احاطه شده است. اروندرود که از به هم پیوستن دو رودخانه دجله و فرات تشکیل می شود طول آن حدود 190 کیلومتر، بخش مرزی آن حدود 84 کیلومتر و شیب متوسط آن صفر می باشد.

 

 

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود