رهبری-شهرداری آبادان
جزیره شادمانی

جزیره شادمانی

 

روخانه کارون با عبور از اراضی آبرفتی ضمن ایجاد پیچ و خم های متعدد به آبیاری اراضی دو طرف خود پرداخته و قبل از رسیدن به خرمشهر، به دو شاخه بهمنشیر و حفار تقسیم می شود. رودخانه بهمنشیر در ضلع شمالی به شمال شرقی جزیره آبادان واقع شده. این روخانه با شرایط زیستگاهی مناسب و ساحل مملو از علفزار و نیزار خصوصا در قسمت انتهایی خود برخوردار است. و پس از مشروب کردن باغات و نخلستان های مسیر، مستقیما به خلیج فارس منتهی می شود.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود