رهبری-شهرداری آبادان
برنامه ها و پروژه های سازمان آرامستان

برنامه ها و پروژه های سازمان آرامستان

نصب اتاقک نگهبانی

احداث نمازخانه

نصب برجهای نوری

کاشت درخت نخل در بلوارهای آرامستان

دیوارکشی و خاکریزی حاشیه آرامستان

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود