رهبری-شهرداری آبادان
سمت جدید دکتر شیرازی
9/مرداد/1400
سمت جدید دکتر شیرازی

سمت جدید دکتر شیرازی

شروع پروژه دفع آب هاي سطحي كوي سليچ
9/مرداد/1400
شروع پروژه دفع آب هاي سطحي كوي سليچ

شروع پروژه دفع آب هاي سطحي كوي سليچ

فعالیت ناوگان اتوبوسرانی از سر گرفته می شود
5/مرداد/1400
فعالیت ناوگان اتوبوسرانی از سر گرفته می شود

فعالیت ناوگان اتوبوسرانی از سر گرفته می شود

پروژه سرمایه گذاری قدس و زمین چمن ایستگاه ۴
5/مرداد/1400
پروژه سرمایه گذاری قدس و زمین چمن ایستگاه ۴

پروژه سرمایه گذاری قدس و زمین چمن ایستگاه ۴

عملكرد يك ساله شوراي شهر و شهرداري  آبادان
4/مرداد/1400
عملكرد يك ساله شوراي شهر و شهرداري آبادان

عملكرد يك ساله شوراي شهر و شهرداري آبادان

نتايج بازديد روز گذشته شهردار آبادان(منطقه دو)
2/مرداد/1400
نتايج بازديد روز گذشته شهردار آبادان(منطقه دو)

نتايج بازديد روز گذشته شهردار آبادان(منطقه دو)