رهبری-شهرداری آبادان
نوبت دوم بيلبورد سه وجهي پارك شهيد منتظري
30/فروردین/1400
نوبت دوم بيلبورد سه وجهي پارك شهيد منتظري

نوبت دوم بيلبورد سه وجهي پارك شهيد منتظري

آيلند وسط بلوار پيروزي
30/فروردین/1400
آيلند وسط بلوار پيروزي

آيلند وسط بلوار پيروزي

آيلند وسط بلوار جمشيدآباد
30/فروردین/1400
آيلند وسط بلوار جمشيدآباد

آيلند وسط بلوار جمشيدآباد

با آبروی شورای شهر بازی شد
28/فروردین/1400
با آبروی شورای شهر بازی شد

با آبروی شورای شهر بازی شد

تمديد اطلاعيه تامين شن كارخانه آسفالت
28/فروردین/1400
تمديد اطلاعيه تامين شن كارخانه آسفالت

تمديد اطلاعيه تامين شن كارخانه آسفالت

تزريق واكسن به اعضا شوراي شهر كذب است
28/فروردین/1400
تزريق واكسن به اعضا شوراي شهر كذب است

تزريق واكسن به اعضا شوراي شهر كذب است