رهبری-شهرداری آبادان
جشن بادبادک ها / مهر ۱۴۰۰
26/مهر/1400
جشن بادبادک ها / مهر ۱۴۰۰

جشن بادبادک ها / مهر ۱۴۰۰

بهسازی معابر امیر آباد / ۱۷شهریور ۱۴۰۰
17/شهریور/1400
بهسازی معابر امیر آباد / ۱۷شهریور ۱۴۰۰

بهسازی معابر امیر آباد / ۱۷شهریور ۱۴۰۰

 آغاز نخاله برداری منطقه ۲ شهریور۱۴۰۰
3/شهریور/1400
آغاز نخاله برداری منطقه ۲ شهریور۱۴۰۰

آغاز نخاله برداری منطقه ۲ شهریور۱۴۰۰

آسفالت 40متری ذوالفقاری 21مرداد1400
24/مرداد/1400
آسفالت 40متری ذوالفقاری 21مرداد1400

آسفالت 40متری ذوالفقاری 21مرداد1400

آسفالت ۴۰متری ذوالفقاری ۲۳مرداد ۱۴۰۰
24/مرداد/1400
آسفالت ۴۰متری ذوالفقاری ۲۳مرداد ۱۴۰۰

آسفالت ۴۰متری ذوالفقاری ۲۳مرداد ۱۴۰۰

تكميل زمين چمن مصنوعي طيب
3/تیر/1400
تكميل زمين چمن مصنوعي طيب

تكميل زمين چمن مصنوعي طيب

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود