رهبری-شهرداری آبادان
پروژه بهسازی معابر شهرک دریا
27/اردیبهشت/1400
پروژه بهسازی معابر شهرک دریا

پروژه بهسازی معابر شهرک دریا

ادامه نهضت آسفالت"شطیط"
27/اردیبهشت/1400
ادامه نهضت آسفالت"شطیط"

ادامه نهضت آسفالت"شطیط"

ادامه اصلاح معابر احمد آباد
25/اردیبهشت/1400
ادامه اصلاح معابر احمد آباد

ادامه اصلاح معابر احمد آباد

نصب المانهای تبریک عید فطر
24/اردیبهشت/1400
نصب المانهای تبریک عید فطر

نصب المانهای تبریک عید فطر

آسفالت و بهسازی بلوار آرامستان تا میدان ایثار
24/اردیبهشت/1400
آسفالت و بهسازی بلوار آرامستان تا میدان ایثار

آسفالت و بهسازی بلوار آرامستان تا میدان ایثار

ادامه نهضت آسفالت؛ ذوالفقاری
24/اردیبهشت/1400
ادامه نهضت آسفالت؛ ذوالفقاری

ادامه نهضت آسفالت؛ ذوالفقاری