رهبری-شهرداری آبادان
بهسازی معابر امیر آباد / ۱۷شهریور ۱۴۰۰
17/شهریور/1400
بهسازی معابر امیر آباد / ۱۷شهریور ۱۴۰۰

بهسازی معابر امیر آباد / ۱۷شهریور ۱۴۰۰

آسفالت 40متری ذوالفقاری 21مرداد1400
24/مرداد/1400
آسفالت 40متری ذوالفقاری 21مرداد1400

آسفالت 40متری ذوالفقاری 21مرداد1400

آسفالت ۴۰متری ذوالفقاری ۲۳مرداد ۱۴۰۰
24/مرداد/1400
آسفالت ۴۰متری ذوالفقاری ۲۳مرداد ۱۴۰۰

آسفالت ۴۰متری ذوالفقاری ۲۳مرداد ۱۴۰۰

تكميل زمين چمن مصنوعي طيب
3/تیر/1400
تكميل زمين چمن مصنوعي طيب

تكميل زمين چمن مصنوعي طيب

مراحل پایانی پروژه ۲۰متری حجاب
2/تیر/1400
مراحل پایانی پروژه ۲۰متری حجاب

مراحل پایانی پروژه ۲۰متری حجاب