رهبری-شهرداری آبادان
بهسازی معابر امیر آباد / ۱۷شهریور ۱۴۰۰
17/شهریور/1400
بهسازی معابر امیر آباد / ۱۷شهریور ۱۴۰۰

بهسازی معابر امیر آباد / ۱۷شهریور ۱۴۰۰

 آغاز نخاله برداری منطقه ۲ شهریور۱۴۰۰
3/شهریور/1400
آغاز نخاله برداری منطقه ۲ شهریور۱۴۰۰

آغاز نخاله برداری منطقه ۲ شهریور۱۴۰۰

آسفالت 40متری ذوالفقاری 21مرداد1400
24/مرداد/1400
آسفالت 40متری ذوالفقاری 21مرداد1400

آسفالت 40متری ذوالفقاری 21مرداد1400

تكميل زمين چمن مصنوعي طيب
3/تیر/1400
تكميل زمين چمن مصنوعي طيب

تكميل زمين چمن مصنوعي طيب

مراحل پایانی پروژه ۲۰متری حجاب
2/تیر/1400
مراحل پایانی پروژه ۲۰متری حجاب

مراحل پایانی پروژه ۲۰متری حجاب